Course Time
Light Green 75:57
Orange 83:14
Yellow 51:17
White 35:27